zonglovani.cz

zonglovani.cz

Ofici??lna česk?? str??nka venuj??ca sa ??onglovaniu, akcie, teoria a online obchod, plus velka kopa dalsich odkazov na zonglerske weby

1137
zongluj.eu

zongluj.eu

Abryho str??nky pod??vaj??ce hist??riu ??onglovania, mnoho trikov s loptičkami aj pre pokročilej???ch, kvalitn??ch čl??nkov o te??rii ??onglovania a mnoho in??ho.

2311
zongler.cz

zongler.cz

Najzn??mej??? česk?? ??ongl??r Yufi vedie svoju str??nku s internetov??m obchodom u?? roky. T??to často updatovan?? str??nka by nemala ch??ba?? medzi linkami ka??d??ho ??ongl??ra. Ve?a konkr??tnych info o konaj??cich sa ??ongl??rskych akci??ch.

1130
POI.sk

POI.sk

Prv?? slovensk?? str??nka venuj??ca sa tancu poi, v??robe jednoduch??ch poi a z??kladom ich manipul??cie, taktie?? s?? tu uverej??ovan?? najnov??ie info o akci??ch a workshopoch.

1128
zonglerka.pl

zonglerka.pl

Po?sk?? str??nka zaoberaj??ca sa ??onglovan?m, zalo??en?? na Mambo syst??me vzh?adovo ako ??onglovani.cz. Pekn?? triky, ale ostatok n??s nem?? prečo zaujat, no na doplnenie inform??ci? stač?

1622
jonglieren.at

jonglieren.at

Ve?mi jednoduch?? rak??ska str??nka s (men??ou) anglickou jazykovou mut??ciou. Tro??ku te??rie, trikov a inform??ciami o konaj??cich sa akci??ch v okol?.

1045
??ongl??r??v ??labik????

??ongl??r??v ??labik????

Skvel?? str??nka, ktor?? by mal pozna?? ka??d?? či pokročil??, alebo začiatočn?cky ??ongl??r. N??jdete tu v??etko od A po Z, či??e od z??kladn??ho ??onglovania s loptičkami a?? po passingov?? rytmi. Nesmie ch??ba?? medzi z??lo??kami ka??d??ho ??ongl??ra!

1134
JUGGLE.sk

JUGGLE.sk

Web juggle.sk bude nepravidelne informova?? o v??etkom čo sa ??onglovania a vec? s t??m s??visiacich t??ka. Od n??vodov ako zvl??dnu?? techniky ??onglovania, cez inform??cie o festivaloch a akci??ch, zauj?mavostiach v novodobom aj historickom ??onglovan?, a?? po aktuality zo Slovenskej a okolitej sc??ny. N??jdete tu zauj?mav?? linky na komunitu, e-shopy atď.

1511
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk