Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/html/ariesa.sk/_sub/zonglovanie/scripts/pristupy.php on line 13
žonglovanie.sk » linky » ??ongl??rske str??nky
zonglovani.cz

zonglovani.cz

Ofici??lna česk?? str??nka venuj??ca sa ??onglovaniu, akcie, teoria a online obchod, plus velka kopa dalsich odkazov na zonglerske weby

1102
zongluj.eu

zongluj.eu

Abryho str??nky pod??vaj??ce hist??riu ??onglovania, mnoho trikov s loptičkami aj pre pokročilej???ch, kvalitn??ch čl??nkov o te??rii ??onglovania a mnoho in??ho.

2269
zongler.cz

zongler.cz

Najzn??mej??? česk?? ??ongl??r Yufi vedie svoju str??nku s internetov??m obchodom u?? roky. T??to často updatovan?? str??nka by nemala ch??ba?? medzi linkami ka??d??ho ??ongl??ra. Ve?a konkr??tnych info o konaj??cich sa ??ongl??rskych akci??ch.

1090
POI.sk

POI.sk

Prv?? slovensk?? str??nka venuj??ca sa tancu poi, v??robe jednoduch??ch poi a z??kladom ich manipul??cie, taktie?? s?? tu uverej??ovan?? najnov??ie info o akci??ch a workshopoch.

1089
zonglerka.pl

zonglerka.pl

Po?sk?? str??nka zaoberaj??ca sa ??onglovan?m, zalo??en?? na Mambo syst??me vzh?adovo ako ??onglovani.cz. Pekn?? triky, ale ostatok n??s nem?? prečo zaujat, no na doplnenie inform??ci? stač?

1583
jonglieren.at

jonglieren.at

Ve?mi jednoduch?? rak??ska str??nka s (men??ou) anglickou jazykovou mut??ciou. Tro??ku te??rie, trikov a inform??ciami o konaj??cich sa akci??ch v okol?.

1009
??ongl??r??v ??labik????

??ongl??r??v ??labik????

Skvel?? str??nka, ktor?? by mal pozna?? ka??d?? či pokročil??, alebo začiatočn?cky ??ongl??r. N??jdete tu v??etko od A po Z, či??e od z??kladn??ho ??onglovania s loptičkami a?? po passingov?? rytmi. Nesmie ch??ba?? medzi z??lo??kami ka??d??ho ??ongl??ra!

1094
JUGGLE.sk

JUGGLE.sk

Web juggle.sk bude nepravidelne informova?? o v??etkom čo sa ??onglovania a vec? s t??m s??visiacich t??ka. Od n??vodov ako zvl??dnu?? techniky ??onglovania, cez inform??cie o festivaloch a akci??ch, zauj?mavostiach v novodobom aj historickom ??onglovan?, a?? po aktuality zo Slovenskej a okolitej sc??ny. N??jdete tu zauj?mav?? linky na komunitu, e-shopy atď.

1472
kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk