??onglov??n? jako terapie

muni.cz - Online verzia mesačn?ka Masarykovej univerzity uverejnil ve?mi pekn?? čl??nok hovoriaci o pozit?vnych ??činkoch ??onglovania na človeka.

??onglov??n? je v česk??m prost??ed? ch??p??no jako aktivita pat???c? sp???e do cirkusu nebo na ulici ne?? na akademickou p??du. Dagmar Tr??vn?kov??, studentka doktorandsk??ho programu Fakulty sportovn?ch studi?, se v r??mci projektu sv?? disertačn? pr??ce a sv??ho pedagogick??ho p??soben? na MU sna??? v??znam t??to v mnoha sm?rech prosp???n?? aktivity obh??jit. Pro v?t??inu populace p??edstavuje ??onglov??n? pouze cirkusovou dovednost, ne p???li?? dostupnou v denn?m ??ivot?. Nen? u n??s obvykl??, jako nap???klad v N?mecku, aby ??onglov??n? tvo??ilo souč??st v??uky ??koln? t?lesn?? v??chovy. P??itom je ale ??onglov??n? vhodn??m n??strojem pro rozvoj motorick??ch schopnost?, nervosvalov?? koordinace a rovn??? kreativity. Instruktor či učitel ??onglov??n? nemus? pouze p??ed??vat ji?? zn??m?? techniky a triky, ale m????e nechat sv?? sv???ence objevovat nov?? mo??nosti a propojen? ??onglov??n? s dal???mi dovednostmi, jako je balancov??n? p??edm?t?? či vlastn?ho t?la na r??zn??ch balančn?ch pom??ck??ch (rolovac? deska s v??lcem, ??lap??k, aj.). ??onglov??n? rovn??? rozv?j? pot??ebu prezentovat sv?? vlastn? objeven?? artistick?? prvky n?jak??mu publiku, a podporuje t?m schopnost samostatn??ho a sebev?dom??ho vystupov??n?. Vedle du??evn? str??nky se rozv?j? ??ongl??rsk??mi pohybov??mi aktivitami tak?? smysl pro rytmus, n??vyky ke spr??vn??mu dr??en? t?la, rovnov??hu, obratnost a prostorovou orientaci. D??le je ??onglov??n? činnost? zlep??uj?c? koordinaci, soust??ed?n?, a rozvoj vztah?? mezi mozkov??mi hemisf??rami. Proto je pou???v??na t???? jako terapeutick?? prost??edek. C?lem v??zkumn??ho projektu Dagmar Tr??vn?kov?? je prok??zat pozitivn? vliv pravideln?? aplikace psychomotorick??ch aktivit a ??onglov??n? na zlep??en? koordinačn?ch schopnost?, pozornosti, prostorov?? orientace, smyslu pro rytmus a dal???ch funkc? a t?m i na kvalitu ??ivota jedince. V??zkum je realizov??n formou pedagogick??ho experimentu, pro jeho?? ??čely byla vybr??na skupina adolescent?? se specifick??mi poruchami učen? a chov??n?, poruchami pozornosti a hyperaktivitou (ADHD). Za ??čelem načerp??n? nov??ch zku??enost? a informac? se Tr??vn?kov?? z??častnila interaktivn?ho semin????e v bruselsk??m centru pohybov??ho a cirkusov??ho um?n?. Absolvovala workshopy ???onglov??n? a pohyb?? a ?T?lo a rytmus??, vedla psychomotoricko-??ongl??rsk?? d?lny ve specializovan?? instituci pro d?ti s v??vojov??mi poruchami učen?. Psychomotorick?? aktivity a ??onglov??n? pro n? byly zaj?mavou inspirac? a motivac? k terapii vedouc? k eliminov??n? negativn?ch d??sledk?? v??vojov??ch poruch učen? a chov??n? zejm??na v oblasti pozornosti, koncentrace, koordinace pohyb?? aj. Pobyt v Bruselu byl hrazen z Grantu na podporu a individu??ln? rozvoj talentovan??ch student?? a mlad??ch pracovn?k?? 2007 Fakulty Sportovn?ch Studi? p??i MU. ??ongl??rsk?? dovednosti Tr??vn?kov?? pak uplat??uje p??i v??uce psychomotoriky na FSpS a PdF a nov? i v r??mci samostatn??ho p??edm?tu na kated??e Soci??ln? pedagogiky PdF. D?lny ??onglov??n? (p??i nich?? si ??častn?ci mohli vlastnoručn? vyrobit m?čky) a ??ongl??rsk?? uk??zky se sv?t?c?mi pom??ckami byly tak?? souč??st? programu Noci v?dc?? v prostor??ch brn?nsk?? hv?zd??rny a setkaly se s mnoha pozitivn?mi ohlasy. ??onglov??n? ??onglov??n? (z angl. juggling, n?m. jonglieren, fr. jongler) je kreativn? pohybovou aktivitou, spadaj?c? do oboru psychomotoriky, kter?? nespoč?v?? pouze v n??cviku a drilu techniky, ale umo????uje tak?? rozvoj nov??ch pohybov??ch zku??enost? a schopnost?. ??onglov??n? nen? definov??no pouze jako op?tovn?? vyhazov??n? a chyt??n? p??edm?t??, ale p??edev???m jako obratn?? manipulace s p??edm?ty. Proto sem spad?? cel?? ??ada technik a pom??cek. Mezi z??kladn? ??ongl??rsk?? pom??cky pat??? m?čky, ku??ely, ????tky, tal???e, diabolo, kruhy, ď??belsk?? h??lky (tzv. devil sticks), yoyo a pois. Autor: Redakcia mesačn?ka Masarykovej univerzity Nede?a, 4. November 2009

Odkazy k článku

info.muni.cz/index.php ?option=com_content&task=view&id=853&Itemid=98
Kategória: informacie » Komentárov (0) » susenejablko » Piatok, 04. December 2009 11:46
??onglov??n? jako terapie (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: desať  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk