Registr??cia do datab??zy ??onglovanie.sk

Jednoduch?? n??vod na registrovanie sa do datab??zy ??onglovanie.sk a popis toho, na čo určite nesmiete zabudn???? aby bol tvoj profil vidite?n?? pre ostatn??ch ??ongl??rov, pr?padne ?ud?, ktor? maj?? o teba z??ujem.

Ak si sa e??te neregistroval do na??ej datab??zy, nev??haj a zaregistruj sa teraz. Vypl?? len tvoju prez??vku a dvakr??t zadaj svoj email (pre istotu). Svoj email zadaj pravdivo, lebo na?? bude odoslan?? prihlasovacie heslo do syst??mu. Po ods??hlasen? registračn??ch podmienok, vyplnen? antispamovej ochrany a stlačen? tlač?tka "registruj sa" je potrebn?? skontrolova?? si email (čas je okam??ite a?? jedna hodina). Nov?? email bude obsahova?? tvoje automaticky vygenerovan?? heslo (pravda??e svoj email a heslo m???e?? okam??ite po prihl??sen? zmeni??). databaza zonglerov na zonglovanie.sk Kde sa prihlasujem? Presne tam, kde si sa registroval, ale priamo vypln??? svoju prez??vku a heslo (ktor?? Ti bolo automaticky zaslan??). Okam??ite sa dostane?? do administr??cie svojho ??čtu. N??jde?? tam inform??cie o datab??ze a ako to tam funguje, spr??vy medzi registrovan??mi u???vate?mi a svoj ??ongl??rsky profil (to najd?le??itej??ie). Tam je potrebn?? vyplni?? svoje cel?? meno, bydlisko, preferovan?? ??onglov??tka a čas?? o ??onglovan?. V??etky uveden?? polo??ky s?? povinn?? pre zobrazenie profilu verejnosti. V pr?pade, ??e svoj profil ponech???? pr??zdny, tak nebude zverejnen??. Polo??ky ako oblas?? vystupovania, referencie a kontakt s?? dobrovo?n??. Tieto polo??ky sa zobrazia na 20 dn? od tvojho registrovania, potom s?? zverejnen?? za "z??sluhy" či u?? vo forme finančnej pomoci serveru, alebo za udr??anie jeho aktu??lnosti (pridanie čl??nku, akcie, typy na linky...). Prečo sa registrova??? A prečo nie! Dozvie?? sa o ?udoch z tvojho okolia, ktor? ??ongluj??, pr?padne sa dozvie??, ??e je viac ?ud?, ktor? ??ongluj?? s t??m ist??m ako aj Ty. Registr??ciou nič nestrat???, m???e?? len z?ska??!
Kategória: informacie » Komentárov (0) » Suro » Pondelok, 07. September 2009 14:08
Registr??cia do datab??zy ??onglovanie.sk (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: desať  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk