Flash Cups, Speed Stack, jednoducho r??chle poh??re!

Flash Cups, Speed Stack, jednoducho r??chle poh??re!

Dva n??zvy pre dvoch v??robcov, ale jedna a t?? ist?? vec. ?portov?? stavanie pri??lo z ameriky a postupne sa etabluje aj na eur??pskych ??kol??ch. Sk??sme si poveda?? čosi o z??kladoch tohto relat?vne nov??ho ??portu.

Základy
Jedná sa o individuálny a tímový šport, ktorý vy??aduje stavanie pohárov v sekvenciách do pyramíd z troch, šiestich, alebo desiatich kusov. Tieto poháre sú špeciálne vyrábané. Spodná strana obsahuje otvory cez ktoré prúdi vzduch a umo????uje tak rýchle odde?ovanie jednotlivých pohárov od seba. Taktie?? je dno vystu??ené rebrovaním, aby poháriky nezapadli úplne do seba.

Kúsok z histórie
Ako u?? bolo spomenuté tento šport prišiel z Ameriky a prvý krát sa predstavil v roku 1990 v The Tonight Show, kde ho prezentovali chlapci a dievčatá zo športového klubu z ju??nej Kalifornie. Po tomto medializovaní nastal boom v stavaní pohárikov a postupne dostávala táto činnos?? priestor na hodinách telesnej výchovy. Skutočným športom sa to stalo vlastne a?? potom, ako jeden učite? telesnej výchovy vytvoril pravidlá, ktoré sa dodr??iavajú a?? do dnes. Organizovanie oficiálnych podujatí, teda takých na ktorých mô??e by?? svetový rekord pokorený a uznaný má na starosti World Speed Stack Associacion (WSSA). 

Flash Cups

?o sa tam vlastne stavia?
Sada pozostáva z 12 kusov pohárov. Stačí to na všetky sekvencie, ktoré sa s nimi vykonávajú. Jedná sa o tzv. 3-3-3, 3-6-3 a Okruh (Cycle). D???ka stavania sa počíta od začiatku stavania a?? po zlo??enie do východzej polohy. Pričom stavanie neznamená uchopenie prvého pohára, ale pohyb rúk od časomiery. Všetko sa deje z?ava doprava (pre ?avákov sprava do?ava, prípadne ako komu viac vyhovuje). Ak sa začnú poháriky stava?? z ?avej strany musia sa začat aj sklada?? z ?avej strany.

3-3-3
V tejto disciplíne sa pou??íva "len" devä?? pohárikov, ktoré sa postavené ved?a seba. Stavajú sa z nich malé troj-pohárikové pyramídky.
Rekord: Steven Purugganan (11 rokov), čas 1:80 sek.

3-6-3
Postaví sa jedna pyramída z troch pohárov za ??ou pyramída zo šiestich pohárov, potom ďalšia z troch pohárov a v tom istom poradí (ako sa začali stava??) sa aj skladajú.
Rekord: Steven Purugganan (11 rokov), čas 2:15 sek.
Rekord štafeta: Alex Schumann, Steven Purugganan, Joel Brown, Luke Myers, čas 12:72 sek.

Okruh (Cycle)
Začína sa z pozície 3-6-3. Postaví sa 3-6-3, potom sa posledná zlo??ená pyramída (z troch pohárov) presunie k prvej (troj-pohárovej) pyramíde a postavia sa dve pyramídy so šiestich. Následne sa zlo??ia a vytvorí sa jedna ve?ká z 10 pohárov. Špeciálnym zlo??ením sa znovu dostaneme do výchdzej pozície 3-6-3.
Rekord: Steven Purugganan (11 rokov), čas 5:93 sek.
Rekord doubles cycle: Andrew a Steven Purugganan, čas 7:58 sek.

Rekordy aktuálne ku d??u: 28. august 2009

Tieto tri disciplíny sú vlastne všetko čo vám športové stavanie mô??e prinies??. Pravda??e je mo??né aj variova?? trebars stavanie len jednou rukou. Tie?? staváte dvaja ved?a seba, kedy jeden pou??íva pravú a druhý ?avú ruku. Pre zamestnanie viac ?udí a naučeniu ich vzájomnej kooperácii je dobrá štafeta 3-6-3, alebo iné pohybové aktivity integrované na hodinách telesnej výchovy. Teda beh plus stavanie pohárikov.

Video embed kliknutím budeš presmerovaný na originálnu stránku
Kategória: speed_stack » Komentárov (0) » Suro » Piatok, 28. August 2009 11:31
Flash Cups, Speed Stack, jednoducho r??chle poh??re! (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: deväť  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk