Vyr??bame loptičky na ??onglovanie (z tenisov??ch loptičiek)

Vyr??bame loptičky na ??onglovanie (z tenisov??ch loptičiek)

V pr?pade, ??e m??te doma nejak?? tenisov?? loptičky a sk????ali ste s nimi ??onglova?? ste si u?? mo??no zvykli, alebo ste sa ve?mi natr??pili. Odskakovanie od r??k, kot???anie sa cez cel?? miestnosti, to určite v??etci dobre pozn??te. Sk??sime mierny "upgrade" t??chto loptičiek. Ich v??roba zaberie kr??tky čas, s?? lacn?? a trv??cne.

tenisove lopticky na zonglovanie


?o budeme potrebova??:
lopticky proso lepiaca paska noznice nozik lievik

  • - tenisov?? loptičky - presne to?ko, ko?ko ich chcete vyrobi??, odpor??ča sa, aby ich bolo aspo?? o jednu viac, ako sa chcete nauči?? ??onglova??, taktie?? nemusia by?? ??plne nov??, m???u by?? star??ie či i zničen??, v?bec to nevad?
  • - ry??u, proso... - alebo in?? plniaci materi??l, pribli??ne 150g na jednu loptičku
  •  - lepiacu p??sku - najlep??ie kobercov??, aj keď ani izolačn?? nie je zl?? (do 50 cm by na jednu loptičku mohlo stači??)
  •  - "n??činie" - no???k, no??nice, lievik - veci, ktor?? určite n??jdete v ka??dej dom??cnosti


Ako na to?

Poďme na samotn?? v??robu loptičiek. P?sa?? budem jednotlivo, nezab??dajte, ??e vy ka??d?? krok zopakujete pod?a počtu loptičiek, a?? tak pokračujete k nasleduj??cemu.

1) do tenisovej loptičky vyre??eme mal?? otvor (v pr?pade, ??e nepou???vame pokazen?? loptičku kde otvor je). ?plne stač? otvor o d???ke 1 cm, jednoducho tak??, aby sme tam prestrčili lievik

vyrezavanie otvoru do lopticky

2) vyplnenie loptičky je silne individu??lne, ak nem??te predstavu ako ve?mi (či m??lo) ju naplni?? odpor??čam tak do 3/4. Zlat?? stredn?? cesta kedy loptička nie je pr?li?? ??a??k?? a ani tvrd?? do ruky

naplnene lopticky na zonglovanie

3) lepiacu p??sku nastrih??me po ???rke na p??siky asi 1 cm ??irok??, je to zrejme najlep??ia vo?ba, nako?ko na loptičke nebud?? z??hyby, ako keby sme ju obliepali jedn??m ??irok??m kusom kobercovej lepiacej p??sky

nastrihame lepiacu pasku

4) obliepa?? zač?name od miesta, kde bol otvor na naplnenie, aby sme ostatn?? k??sky p??sky lepili na toto miesto, č?m ho e??te dodatočne spevn?me.

zaciname od otvoruspevnime plniaci otvor

5) zvy??ok loptičky olep?me z estetick??ch a funkčn??ch d?vodov. Kobercov?? p??ska je do ruky pr?jemnej??ia, aj keď s počiatku lep?, p??ska dobre dr??? na loptičke, č?m ju spevn?

oblepena cela lopticka


V??etko m?? svoje pre a proti!

Ide??lny svet neexistuje, aby v??s p??r vec? na t??chto loptičk??ch neprekvapilo... 

  • - pri dopade na zem b??chaj??, niet sa čomu čudova??, ide o pribli??ne 200 gramov tvrd??ej loptičky
  • - nesm?? sa skladova?? vo vlh??om prostred?, pr?padne padn???? do ml??ky (tak aby sa cez otvor dostala dnu voda), nako?ko ide o organick?? materi??l mohol by vykl?či?? a roztrhn???? loptičku
  • - st??le sa kot???aj??, je to gu?a, ale nesk??č?? tak, ako p?vodn?? tenisov?? loptičky
Kategória: vyrabame_zonglovatka » Komentárov (0) » Suro » Pondelok, 24. August 2009 14:06
Vyr??bame loptičky na ??onglovanie (z tenisov??ch loptičiek) (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: tri  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk