Letn?? Divadeln?? T??bor 2014

Letn?? Divadeln?? T??bor sa u?? tradične konal v term?ne 20-30.7. 2014 tentokr??t v novom rekreačnom stredisku Chata Odev??k pri Trenč?ne. V poobedn??ch hodin??ch začali prich??dza?? prv?? nedočkav?? deti v sprievode rodičov.

Tohtoročný tábor bol výnimočný hneď z nieko?kých dôvodov. Ako prvý by som uviedla ten najobdivuhodnejší - tábor toho roku oslávil svoju 20-ročnú existenciu. Druhým dôvodom je zmena strediska, po tradičnom a ob?úbenom, no bohu??ia? zhorenom Počúvadle prišlo nové stredisko Kubrica-Odevák. Tretím no určite nie posledným dôvodom je mno??stvo „nových“ detí.

 

Téma tohtoročného tábora znela „Pozor na spomienky“. Počas denného i večerného programu deti kategorizovali spomienky, spomínali a hlavne pracovali sami na sebe a na záverečnom predstavení, ktoré opä?? zo??alo ve?ký úspech.

 

Počas desiatich dní účastníci tábora pracovali v diel??ach pantomímy, dramatiky, výtvarnej, tanca a ??onglovania.

 

Ob?úbenú diel??u pantomímy viedol u?? tradične známy slovenský najukecanejší mím Miro Kasprzyk. Účastníci na jeho hodinách objavili svaly na takých miestach, o ktorých ani nevedeli ??e tam nejaké sú – svalovica zaručená no s ??ou aj dokonalé predcvičené telo. Okrem rozcvičovania sa na dielni naučili nieko?ko pantomimických techník vrátane chôdze, steny či pracova?? s mimikou tváre a hra?? telom.

Diel??a dramatiky priniesla okrem mno??stva zaujímavých hier poznatky o divadle, rolách a vo ve?kej miere sa pričinila o tvorbu záverečného predstavenia. V tomto roku diel??u viedla po nieko?ký krát skvelá zdravotná klaunka Sestra Vygumovaná alias Gabika Rajniaková a divadelník, klaun Dukes, šaško Fjodor a študent Akadémie umenia v jednej osobe Filip Hajduk.

Na výtvarnej dielni deti plietli náramky, kreslili obrázky, tvorili zaujímavé tričká, ma?ovali na kamene a učili sa novým technikám a práci s rôznym materiálom a to pod vedením ú??asnej výtvarníčky Sašky Frajkorovej a jej pomocníčky Vandy, ktorá sa tábora zúčastnila po prvý krát.

Tancovanie si pod svoje krídla vzala Naďa Belková, ktorá po nieko?koročnej prestávke prišla na tábor ako inštruktorka najstaršej skupiny a zárove?? nieko?ko dní bola lektorkou a aj inštruktorkou. Naďa obe roly zvládla bravúrne a diel??u poviedla skvele, o čom svedčia aj ve?mi pozitívne ohlasy od detí. Naďu na pár dní od?ahčila a vystriedala v sále tanca brušná tanečnica Bety Gundová, vďaka ktorej sa deti naučili čo to z brušného tanca, chlapci si tie?? prišli na svoje pri základoch juda.

??onglovanie aj tento rok prinieslo niečo nové, k ??onglovátkam okrem mno??stva nových loptičiek pribudli hula-hopy, po rokoch sa opä?? oprášili chodúle a deti mali mo??nos?? nauči?? sa niečo z balansu a akrobalansu. Okrem týchto noviniek sa učili deti ??onglova?? s tromi loptičkami, toči?? poi, palicou a ve?kej ob?ube sa teší stále populárnejšie diabolo. Diel??u ??onglovania opä?? viedol Pavel Surový.

 

 

Aby boli dielne tábora kompletné nemo??no nespomenú?? rečovú diel??u, ktorú viedol skvelý re??isér Andrej Turčan. V tejto dielni mali deti mo??nos?? nauči?? sa správne vyjadrova??, či vyslovova?? problémové písmená a robi?? rôzne rečové cvičenia.

 

Deti počas d??a pracovali v diel??ach, poobede sa kúpali v bazéne či tancovali v da??di a ka??dý večer ich čakal zaujímavý program, ktorý v??dy súvisel s témou tábora. Počas doby, kedy deti neboli na diel??ach starali a sa o nich a usmer??ovali ich inštruktori. Tých najmenších účastníkov vzala pod svoje objatie Pe??ka Gajdošová, o niečo staršiu skupinu poviedla Daniela Szegho, skupinu modrých mal na starosti Lukáš Javoš, oran??ovú a takmer najstaršiu skupinu mala na starosti Nika Vrtíková, no a najstarší účastníci sa so svojimi otázkami obracali na Naďu Belkovú. O bolavé hlavy, brušká a a iné zdravotné potia??e sa staral tradične zdravotník Vlado Králik.    

 

Sobota bola výnimočným d??om, lebo deti oddychovali od tvorivých dielní. Oddych prebiehal aktívnou formou a to výletom do Trenčína, kde deti navštívili Trenčiansky hrad, kde sa naučili čo to o dravých vtákoch a sovách na sokoliarskom vystúpení a vďaka skvelým ?udom mohli vidie?? zákutia hradu na ktoré sa be??ní návštevníci nedostanú.

 

 

Letný Divadelný Tábor ka??dý rok pre??íva Letné Vianoce a inak tomu nebolo ani tento rok, pri príchode do jedálne ka??dý vlo??il pod stromček darček, ktorý vyrobil-priniesol, na večeru sa podával tradičný zemiakový šalát s rybou a atmosféru Vianoc /hoci tých letných/ dotváral vyzdobený Vianočno-Letný stromček, pod ktorým čakala h??ba krásnych darčekov. Po večeri a večernom programe si ka??dý pri odchode vzal spopod stromčeka darček a tak bol obdarovaný. Tieto krásno - letné Vianoce boli zav??šené nočným kúpaním v bazéne, z čoho mali najväčšiu rados?? asi tí najmenší účastníci, ktorým studená voda vôbec nepreká??ala.  

 

Posledné dni tábora boli vyu??ívané najmä na tvorbu a doladenie záverečného predstavenia.  Záverečné predstavenie je originálne a ú??asné v tom, ??e ho tvoria deti samotné pričom úlohou ré??ie usmer??ova?? a da?? predstaveniu finálnu a mo??no aj zmysluplnú podobu. Keď??e témou tohtoročného tábora boli spomienky tak v tomto duchu sa nieslo i záverečné predstavenie O táborovej kronike.

 

 

Tým, ??e tento rok tábor oslavoval dvadsiaty ročník, poctila nás svojou návštevou zakladate?ka Letného Divadelného Tábora So??a Bullbeck Lu??inová, ktorá aktuálne ??ije a pracuje v Saudskej Arábii. De??om porozprávala o vzniku tábora, jeho fungovaní a tie?? niečo zo svojho aktuálneho ??ivota.

 

U?? sme spomenuli nieko?ko mien, ktorých keby nebolo – nebol by tábor táborom, no nespomenuli sme snáď mená tých najdôle??itejších osôb, ktorých keby nebolo – nebol by tábor vôbec - Natálka Novotná a u?? spomínaný Miro Kasprzyk, organizátori týchto nezabudnute?ných desiatich dní. Natálka okrem organizačných zále??itostí prichádzala ako Vedma a hodnotila de?? s účastníkmi tábora pri mape pocitov. Tu mali deti mo??nos?? zhodnoti?? ich osobný pocit z d??a.    

 

Záverečné predstavenie v ktorom vystúpili všetky deti tábora malo svoju premiéro-derniéru v posledný de?? a ctenými divákmi sa stali rodičia, starí rodičia, súrodenci a priatelia. Po odohraní vydareného 45 minútového predstavenia sa účastníci tábora odobrali domov a tábor skončil - chata opä?? zívala prázdnotou, no všade bolo cíti??, ??e sa tu odohralo výnimočných, krásnych  a nezabudnute?ných desa?? dní.

 

Ve?a o výnimočnosti LDT napovie aj táborový pokrik, ktorý si vymysleli deti a neraz zaznel nie len počas táborových dní, ale i z najvyššej ve??e Trenčianskeho hradu:

Táboroví kamoši,

Vedie nás umenie,

Letné Vianoce,

Všetko zhorelo, ale spomienky zostávajú,

My sme krásne spomienky.

Odkazy k článku

festivalpan.sk/letny-tabor/
Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » nicole » Piatok, 08. August 2014 14:47
Letn?? Divadeln?? T??bor 2014 (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: dva  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk