AKO BOLO: Letn?? Divadeln?? T??bor Poč??vadlo 2010

AKO BOLO: Letn?? Divadeln?? T??bor Poč??vadlo 2010

Letn?? Divadeln?? T??bor Poč??vadlo je t??bor pln?? det? od najmlad???ch a?? po dospel??kov, z??bavy, makania na sebe, s????a???, dobrej n??lady, ale aj ??onglovania.

LDT sa dial v čase od 18. do 28. júla 2010. Bolo ú??asne, skvelo, zábavne, zaujímavo, niekedy a?? vyčerpávajúco od to?kej práce na samom sebe. Tábora sa zúčastnilo celkom 71 detí vo veku od 6 do 18 rokov (vrátane :) ).

Boli rozdelené do šiestich skupín pod?a veku a po týchto skupinách sa zúčast??ovali kvalitných tvorivých dielní... A síce: Diel??a tanečná pod vedením Tibora Trulíka mala na starosti osvoji?? si neobyčajné tanečné kroky, kreácie, variácie... Deti sa v nej vybláznili a ka??doročné záverečné predstavenie tento rok nechýbalo, no bolo v spojení s predstavením dielne pantomímy. Lektori nesklamali a zase raz spolu s de??mi vytvorili ú??asné predstavenia. dielna tanca pod vedenim Tibora a Katky Spomínaná diel??a pantomímy, ktorú mal, ako ka??dý rok, na starosti známy slovenský mím Miroslav Kasprzyk nechýbala ani tento rok. Deti pantomímy neznalé si osvojovali základné pantomimické techniky (steny, laná, tyčky, ??ahania, tlaky apod.), no hlavne boli vedené k predstavivosti na javisku. Deti, ktoré tento tábor navštevujú častejšie, si to všetko preopakovali (Opakovanie je matkou múdrosti...a otcom sériovej výroby :) )... Ako som spomínal, spolu s tanečnou diel??ou mali na svedomí záverečné vystúpenie, ktoré dopadlo nad očakávania. Miro Kasprzyk s detmi na pantomime Įalšou neodmyslite?nou súčas??ou tábora je diel??a dramatiky , ktorú viedli Gabriela Rajniaková a Petra Kulichová. Na tejto dielni deti absolvovali hry, ktoré majú za úlohu pomôc?? pri tvorivosti die??a??a. Diel??a samozrejme úzko spolupracovala pri tvorení záverečného predstavenia s tancom a pantomímou, no pre diváka ako takého to nebolo badate?né, nako?ko diel??a (a hlavne lektorky) dramatiky poskytovala rady lektorom tanca a pantomímy z h?adiska dramaturgického a dramatického. :) Gabika a dramatika Výtvarníčka Saly viedla diel??u, ako inak, výtvarnú. Na nej deti tvorili rôzne hračky, tašky, loptičky, náramky, šnúrky a rôzne iné veci z be??ne dostupných materiálov, častokrát a?? z "odpadov". Je ve?mi zaujímavé, ko?ko vecí človek doká??e vytvori?? z takýchto zále??itostí pomocou ihly, nitky, kúskov látky a fantázie. Z môjho poh?adu bola diel??a priam oddychová, keď som po makaní na tanci, pantomíme a psychickej zá??a??i na dramatike mohol vypnú?? a "iba ši??". :) zrucnosti Saly ??ena s trvalým pobytom v Kanade, Miriam Barkley, viedla taktie?? zaujímavú diel??u, diel??u angličtiny . Mne osobne sa najviac rátalo, ??e konečne ovládam základné pravidlá baseballu, ktorý sme hrávali ka??dý de??. Vzh?adom na to, ??e po slovensky toho ve?a nevie (ja som od nej počul iba slovo poštárka), boli staršie deti nútené komunikova?? v angličtine a mladšie gestikulova??. Okrem hrania baseballu mala Miriam pripravené fixky na textil, s ktorými sa deti riadne vyhrali a čo-to o kanade. No naneštastie, Miriam musela v priebehu tábora odís??, pripravila si však kvalitnú večernú sú??a??(v ktorej, ako inak, vyhral tím Kutyilovcov) :D. hodiny anglictiny s Miriam Ako sa hovorí, mo??no príde aj kúzelník. Ináč tomu nebolo ani na LDT, Jozef Talostan prišiel vystrieda?? Miriam aby de??om ukázal základné kúzelné praktiky, no aj aby predviedol ú??asné, priam nepochopite?né kúzla. Okrem kúzlenia sa na jeho dielni z tvarovacích balónov deti učili tvarova?? jazvečíkov, ??irafy, zajace a pod. :) Jo??ove šikovné ruky nútili detské ústa osta?? otvorené, keď v priebehu pár sekúnd z kusu balóna Jo??o vytvoril pantera alebo pudlíka. :) Nechýbali samozrejme kartové triky, ktoré niekedy vyvádzali z miery zdravé zmýš?anie, no aj jednoduché triky z papiera aaa tak... :) kuzelnik Talostan Najlepšie nakoniec - trieda ??onglovania, ktorú, ako ka??dý rok, má na svedomí Pavel Surový. Okrem klasického ??onglovania mal pripravenú sériu psychomotorických hier, laná, švihadlá, jednoduché triky. Ka??dý rok príde s niečim novým a ináč tomu nebolo ani teraz. Povrazolezectvo si vyskúšalo nejedno die??a, dokonca aj ja, sme radi, ??e plôtik, na ktorom bol povraz pripevnený, rovnako ako aj strom, vydr??al a ??e sa na nás mô??e teši?? aj o rok. Diel??a ??onglovania mala na starosti úvod a záver prezentácie, ktorá sa diala posledný táborový de??. na hodinach zonglovania Samozrejme, na tábore sa nemakalo v kuse, vedenie tábora malo ka??dý večer pripravený program, či u?? sú??a??ný, alebo iba zábavný, ka??dopádne kvalitný, ja osobne som sa nenudil ani jeden moment tábora. volny cas Celý tábor bol pod vedením Natálie Novotnej a občianskeho zdru??enia ATĮ, ktorému v mene všetkých jeho účastníkov úprimne ďakujem za krásne pre??itých 10 dní a vyslovujem prianie, aby ka??dý ďalší ročník bol len lepší a lepší (ajkeď sa zdá, ??e lepšie to by?? u?? nemô??e. :) )

Kategória: ako_bolo » Komentárov (0) » susenejablko » Nede?a, 01. August 2010 14:46
AKO BOLO: Letn?? Divadeln?? T??bor Poč??vadlo 2010 (komentáre)
meno
e-mail
homepage
napíš číslom: jeden  


kontakty | rss | cms | © 7/2009 zonglovanie.sk